Regulamin

Regulamin serwisu "Zaopiekuj się mną"

I. Informacje Ogólne

 1. Regulamin Serwisu „Zaopiekuj się mną” został sporządzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu społecznościowego z forum i aplikacją „Zaopiekuj się mną”, funkcjonującego pod domeną http://www.zaopiekujsiemna.com.pl, a ponadto określa zasady korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela Serwisu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 2. Użytkownikiem Serwisu „Zaopiekuj się mną” jest osoba, która dokonała rejestracji w Serwisie.
 3. Dokonanie rejestracji równoznaczne jest z zapoznaniem się z treścią Regulaminu  i jego akceptacją przez Użytkownika.
 4. Właścicielem Serwisu „Zaopiekuj się mną” jest Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 94, 00-807 Warszawa (zwane w niniejszym regulaminie Właścicielem Serwisu).
 5. W ramach zarządzania i prowadzenia Serwisu „Zaopiekuj się mną”, Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny za stworzenie i utrzymanie platformy Serwisu oraz za udostępnianie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej treści przez Użytkowników.

II. Zasady korzystania z serwisu „Zaopiekuj się mną”

 1. Utworzenie konta w Serwisie oraz korzystanie z forum i aplikacji „Zaopiekuj się mną” jest bezpłatne.
 2. Dokonanie rejestracji uprawnia do korzystania z forum i aplikacji „Zaopiekuj się mną”.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie forum oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko (nazwiska), nazwa użytkownika, adres e-mail.
 5. Dokonując rejestracji użytkownik tworzy w Serwisie „Zaopiekuj się mną” własne konto, które umożliwia korzystanie z forum i aplikacji.
 6. Konto użytkownika to zbiór danych o dostępie użytkownika do poszczególnych plików i folderów, możliwości wprowadzania zmian na komputerze oraz osobistych preferencjach, na przykład opisie, tle pulpitu i kompozycji kolorystycznej. Konta użytkowników umożliwiają dzielenie komputera z wieloma osobami przy jednoczesnym zachowaniu swoich własnych plików i ustawień. Każda z tych osób uzyskuje dostęp do swojego konta użytkownika przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
 7. Użytkownik poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, iż:

a) zapoznał się z Regulaminem i  oraz będzie stosował do jego postanowień,

b) dobrowolnie przystąpił do korzystania z Serwisu „Zaopiekuj się mną”,

c) podał dobrowolnie i zgodnie z prawdą wszelkie dane, w tym dane w formularzu rejestracyjnym oraz, że w przypadku ewentualnych późniejszych zmian danych, także będą one zgodne z prawdą,

d) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu  danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, celem należytego świadczenia usług określonych w Regulaminie, jak również w celach marketingowych, reklamowych, operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem serwisu „Zaopiekuj się mną”,

e) obowiązuje się do aktualizacji swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym,

f) jest świadomy odpowiedzialności cywilnej i karnej w przypadku działań, w wyniku których doszło do naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

g) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej informacji systemowych i wiadomości od Właściciela Serwisu, w tym informacji dotyczących działania Serwisu,

h) wyraża zgodę na usuwanie przez Właściciela Serwisu umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie „Zaopiekuj się mną” treści, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań lub są sprzeczne z prawem,

i) wyraża zgodę na modyfikowanie przez Właściciela Serwisu wyglądu lub treści Serwisu „Zaopiekuj się mną” a także wyraża zgodę na umieszczanie na stronach Serwisu „Zaopiekuj się mną” oraz na dołączanie do wiadomości wysyłanych przez Właściciela Serwisu pocztą elektroniczną informacji, okien, bannerów, reklam i innych materiałów o charakterze promocyjnym lub marketingowym,

j) wyraża zgodę na usuwanie i modyfikowanie treści i usług dostępnych w Serwisie, w tym uniemożliwienie Użytkownikowi czasowego lub trwałego dostępu do Serwisu, zaprzestanie prowadzenia w całości Serwisu, jak również każdej z jego usług osobno, przeniesienie praw do Serwisu na rzecz podmiotu trzeciego.

8. Wypełniając formularz rejestracyjny oraz zakładając konto w Serwisie „Zaopiekuj się mną”, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu „Zaopiekuj się mną” oraz od korzystania z Usług Serwisu „Zaopiekuj się mną” w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników,

b) nieudostępniania swojego konta innym osobom, jak również do niekorzystania z kont należących do innych Użytkowników,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to prawnie dopuszczalne,

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu „Zaopiekuj się mną”, w tym działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,

e) niepodejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego i porządkiem prawnym,

f) niepodejmowania działań na szkodę Firmy Zielona Sowa Sp. z o.o., Użytkowników i innych podmiotów,

g) powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu lub jego ograniczenie (np.: automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.),

h) do niewykorzystywania Serwisu „Zaopiekuj się mną” do działalności badawczej, porównawczej, komercyjnej i marketingowej.

 

 IV. Konto Użytkownika Serwisu „Zaopiekuj się mną”

 1. Firma Zielona Sowa sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania na czas określony lub bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla funkcjonowania Serwisu „Zaopiekuj się mną” bądź dla kont innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, a także sprzeczne z celem i ideą Serwisu.
 2. Bezpowrotne usunięcie konta Użytkownika oznacza bezpowrotne usunięcie wszelkich danych i materiałów, zgromadzonych na tym koncie.
 3. Użytkownik może bez podania przyczyny zażądać od Firmy Zielona Sowa Sp. z o. o. bezpowrotnego usunięcia swojego konta. Usunięcie konta nie oznacza automatycznego usunięcia danych osobowych z bazy Serwisu.
 4. Po usunięciu lub zablokowaniu konta, Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Zakazane są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu „Zaopiekuj się mną” lub narazić Serwis na utratę dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Firmę Zielona Sowa Sp. z o.o., że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego konto.

 

V. Zasady Odpowiedzialności

 1. Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i problemy w funkcjonowaniu Serwisu „Zaopiekuj się mną”, w tym za utratę wszelkich danych na kontach Użytkowników, które to zakłócenia, problemy wynikły z przyczyn od niej niezależnych, a w szczególności powstały wskutek działania siły wyższej, awarii sprzętu lub niedozwolonych działań innych Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. ma prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu, celem dokonywania zmian, ulepszeń w Serwisie lub jego konserwacji, o czym Użytkownicy w miarę możliwości technicznych zostaną poinformowani.
 3. Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści i charakter wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników, a także za treści, informacje, dane przekazywane i publikowane przez Użytkowników w Serwisie.
 4. Firma Zielona Sowa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczenie przez Użytkownika w Serwisie danych, zdjęć, wizerunku innych osób bez ich zgody. W takim przypadku odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który takiego czynu się dopuścił.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie „Zaopiekuj się mną”.

 

VI. Przepisy Końcowe

 1. Obowiązujący Regulamin Serwisu jest dostępny pod adresem http://www.zaopiekujsiemna.com.pl.
 2. Zielona Sowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi). W takim przypadku Zielona Sowa Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu „Zaopiekuj się mną”.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu jego udostępnienia na stronie Serwisu „Zaopiekuj się mną”.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Wydawnictwo Zielona Sowa w ramach Serwisu znajdują się pod linkiem.